Gå til startsiden

Generalforsamling
6. oktober 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i:

Danish Software Testing Board

Torsdag den 17. november 2011, klokken 16.30 - 18.30

Dagsorden:

 1. Velkomst og praktiske oplysninger 
 2. Valg af dirigent 
 3. Formandens beretning 
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
 5. Fremlæggelse af budget 
 6. Fastsættelse af kontingent 
 7. Indkomne forslag
 8. Vedtægtsændring vedr. bestyrelsessammensætningen 
 9. Valg til bestyrelsen (5 poster) 
 10. Valg af 2 suppleanter 
 11. Valg af revisorer 
 12. Eventuelt

Generalforsamling afholdes på adressen:
ATP, Kantine, lille sal
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

Alle er velkomne til at deltage. Ønsker man at sende forslag ind, stille op til en bestyrelsespost eller stemme ved valget, kræver det medlemskab af foreningen. Indmeldelse kan ske ved at skrive til info@dstb.dk (se http://www.dstb.dk/wss/default.asp?page=3513).

Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og/eller til kandidater skal være foreningen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen, dvs. d. 20. oktober 2011, og udsendes i givet fald til medlemmerne senest 2 uger inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen er der valg til 5 ledigblevne bestyrelsesposter. Hvis du er interesseret i at deltage aktivt i bestyrelsen eller vil foreslå andre kandidater, bedes du kontakte os på info@dstb.dk.

Et medlem er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen, såfremt denne, som minimum, besidder en gyldig Foundation certificering under ”ISTQB/ISEB Certified Tester".

Af DSTB’s vedtægter (§10) fremgår det at ”Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreranstalter, 1 udpeges blandt kursusudbyderne og 1 udpeges af DANSK IT. De øvrige vælges af generalforsamlingen. 2 bestyrelsesmedlemmer må ikke være ansat i samme organisation. Personer med tilknytning til en kursusudbyder er ikke valgbare”.

DSTB foreslår teksten ændret til:

”Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreranstalter og 1 udpeges af DANSK IT. De øvrige vælges af generalforsamlingen. Højest tre af bestyrelsesmedlemmerne kan være ansat eller have økonomisk interesse i organisationer der tilbyder kurser under ”ISTQB Certified Tester”. 2 bestyrelsesmedlemmer må ikke være ansat i samme organisation”.

Baggrunden for dette forslag er at bestyrelsen har haft svært ved at fastholde bestyrelsesmedlemmer, som pga. jobskifte til en arbejdsgiver med tilknytning til en kursusudbyder, måtte træde ud af bestyrelsen. Derudover ser DSTB en fordel ved inddrage flere kursusudbydere ind i bestyrelsesarbejdet. DSTBs bestyrelse vil have samme pligt som hidtil til at alle kursusudbydere får den relevante information, uafhængigt af bestyrelsens sammensætning.  

Det er gratis at deltage på generalforsamlingen. Der vil blive serveret sandwich og forfriskninger. 
Af hensyn til bestilling af lokale og forplejning vil vi bede interesserede om at tilmelde sig ved at sende en mail til
info@dstb.dk senest d. 10. november 2011.

Vi ser frem til at se jer til generalforsamlingen.
Bestyrelsen i DSTBNyhedsbrevet er udsendt fra e-mail: info@dstb.dk

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev kan du afmelde det her!